MindManager 2020 永久激活码

MindManager,专业思维导图软件,美国Mindjet公司开发,一款视觉任务经管的思维导图软件,界面友好功用强年夜,头脑风暴、会议经管及项目经管对象帮您轻松创建思维导图,有序组织思维、资源和项目进程。非中国特供版,因为外国官网下载软件速度太慢,蜗牛间接开酸酸乳下载好把安拆包搞到网盘了,激活以后能够正在设置里把语言调为中文。正在线永久激活正版密钥(某宝卖几百块):MP20-888-MP11-AAA5-BBBBhttp://dwnld.mindjet.com/stubs/Builds/MindManager2020.1/20_1_234/64Bit/MindManager 2020.msihttp://dwnld.mindjet.com/stubs/Builds/MindManager2020.1/20_1_234/32Bit/MindManager 2020.msi

下载地址

百度网盘